Simple Present Tense

Simple Present Tense’in Türkçe’deki karşılığı Geniş Zaman’dır. Alışkanlıklarımızı ve genelde yaptığımız işleri belirtirken Simple Present Tense, bir başka deyişle geniş zaman yapısını kullanmaktayız.

Öğrendiğimiz üzere İngilizce ‘de cümleleri “isim cümleleri”, “fiil cümleleri” ve “sahiplik cümleleri” olarak üç ana gruplandırmada ele alıyorduk. Simple Present Tense de bu üç cümle tarzında ele alınacaktır.

İsim cümleleri, Türkçe’de de bildiğimiz gibi yüklemi isim soylu olan ve ek fiilin zamanlarından biri ile çekimlenmiş olan cümlelerdir. İngilizce’de de isim cümlelerinde yüklem fiil değildir. Burada ayırt edici nokta yüklemin isim kökenli olmasıdır.

Simple Present Tense’de dikkat edilmesi gereken en önemli husus 3. tekil kişilerin yani he, she, it öznelerinin olduğu cümlelerde fiile -s takısı gelmektedir.

He, she, it öznelerinin olduğu olumsuz ve soru cümlelerinde “do” yardımcı fiili “does” halini almaktadır.